top of page
KKT07043.JPG

加入 Khao Kruat 寺,一起做功德。

量力而为,用心去做。即使只有一泰铢,也能得到一百万份的功德。

通过网站捐款来帮助支持 Khao Kruat Temple。

    银行 : Kasikorn Bank

  帐号 : 0903357800

帐户名称 : Wat Khao Kruat

bottom of page