top of page

Luang Pu Thuat

line_oa_chat_230712_084725.jpg

"Luang Pu Thuat"于2023 年 6 月 11 日星期日完成浇注黄金的原型底座,并受到广大民众前来膜礼顶礼。让我们一起贴上金,在Sala Pee Khai 前面做功德慈善 。
Sathu ...Suthu ...Suthu .........(祝福您)

bottom of page